Wat zijn algemene voorwaarden?

 

Algemene voorwaarden zijn de regels die u standaard gebruikt als een klant iets bij u koopt of als u een dienst levert. U bent niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken, maar als u ze gebruikt dan gelden ze voor u en voor uw klant.

Iinhoudsvoorwaarden

In algemene voorwaarden worden vaak o.a. de onderstaande onderwerpen verwerkt:

 • Wijze van totstandkoming van de overeenkomst;
 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Betalingsvoorwaarden;
 • Verplichtingen van de klant;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • Overmacht;
 • Ontbindingsgronden.
algemene voorwaarden

Wat wordt zoal in algemene voorwaarden opgenomen?

In algemene voorwaarden worden veelal bepalingen opgenomen met betrekking tot de wijze van betaling, leveringstermijnen, aansprakelijkheid, garanties, eigendomsvoorbehoud en beëindiging van de overeenkomst (opzegging of ontbinding). Levert u (ook) producten of diensten aan consumenten? Zorg er dan voor dat uw voorwaarden niet in strijd zijn met de wettelijke regels die gelden voor het sluiten van overeenkomsten met consumenten. Zo kunnen algemene voorwaarden (worden vermoed) onredelijk bezwarend (te) zijn. Dit wordt bepaald aan de hand van de ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst. Uw contractspartij kan een onredelijk bezwarend beding vernietigen. Indien u zowel overeenkomsten sluit met ondernemingen als met consumenten, is het aan te raden twee soorten algemene.

Opstellen en controleren van algemene voorwaarden

Goede algemene voorwaarden bieden zekerheid, bijvoorbeeld in het geval van een geschil of aansprakelijkheid. Daarnaast kunt u in algemene voorwaarden opnemen binnen welke termijn uw facturen dienen te worden betaald. Door het hanteren van algemene voorwaarden bespaart u tijd, u hoeft immers niet steeds dezelfde bepalingen in een overeenkomst op te nemen. U verwijst naar de algemene voorwaarden en voegt deze eenvoudigweg bij. Hierdoor houdt u tijd over voor echt ondernemen.

Gebrekkige algemene voorwaarden zorgen in de praktijk voor problemen of discussies, zeker wanneer de voorwaarden niet in overeenstemming zijn met de wet. Het voorgaande kan hoge kosten met zich meebrengen. Deze kosten zijn op eenvoudige wijze te voorkomen door sterke en uitgebreide algemene voorwaarden te hanteren. Algemene voorwaarden zijn een must voor iedere ondernemer.

Hanteert u al algemene voorwaarden? Dat is goed nieuws, maar zijn uw algemene voorwaarden nog wel up-to-date en zorgt u voor een juiste toepassing? een goede algemene voorwaarden is belangrijk voor het succes van je website

voorwaarden

Algemene voorwaarden in de wet

In de wet zijn algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestatie aangeven (…)

Kernafspraken horen niet in algemene voorwaarden thuis. De kern staat in de overeenkomst. Kernafspraken zijn bijvoorbeeld: (i) De prijs of het tarief , (ii) de omschrijving van het product, de dienst of de werkzaamheden die (op)geleverd wordt respectievelijk uitgevoerd worden en (iii) voor zover van toepassing, de looptijd van de overeenkomst.

In de wet zijn i.v.m. algemene voorwaarden de zwarte en of grijze  opgenomen. Indien in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst met een consument een bepaling staat die voorkomt in de zwarte lijst of de grijze lijst, dan is de bepaling onredelijk bezwarend (zwarte lijst) of wordt de bepaling vermoed onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst).

Andere benamingen voor algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden ook wel leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden genoemd. Deze termen kunnen gebruikt worden indien de algemene voorwaarden betrekking hebben op de verkoop van producten.

“De kleine lettertjes” duiden ook op de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden kunnen namelijk in kleine lettertjes op de achterkant van een offerte of inschrijfformulier staan. Overigens dienen de kleine lettertjes niet dermate klein te zijn zodat de algemene voorwaarden niet goed leesbaar zijn. De algemene voorwaarden dienen zonder vergrootglas gelezen te kunnen worden.

Webshop voorwaarden zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de (koop)overeenkomst die via een webshop tot stand komt. Gebruiksvoorwaarden voor een online platform of bemiddelingswebsite zijn ook een soort algemene voorwaarden.

 Andere benamingen algemene voorwaarden

Hebben de algemene voorwaarden betrekking op een licentie, dan worden deze voorwaarden ook wel licentievoorwaarden genoemd.

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Waarom moet je de algemene voorwaarden goed op orde hebben?

 

Het is belangrijk dat je de algemene voorwaarden goed op orde zijn, gebeurt dit niet dan kan je in de problemen komen met klanten. Mensen kunnen een claim indienen. Die schade of vergoedingen worden verhaald op het bedrijf. Algemene voorwaarden kan je laten maken door een jurist maar er zijn meerdere manieren om dit te doen je kan namelijk ook zelf een algemene voorwaarden opstellen. Je kan namelijk thuiswinkel waarborg een voorbeeld opnemen. Dit scheelt geld en je kan up to date blijven.

Is een algemene voorwaarden verplicht om te hebben?

 

Nee voorlopig niet, in Nederland is het niet verplicht een algemene voorwaarden te hebben. In Duitsland is het al wel verplicht en de verwachting is dat het in enkele jaren ook verplicht zal zijn in Nederland. De brance verplicht het je wel. Het is daarom ook goed om de algemene voorwaarden aan te bieden zowel voor jou als voor de consument zo voorkom je discussies.

 

 

voorwaarden algemeen

Ik verwijs op mijn factuur naar de algemene voorwaarden. Is dat voldoende?

 

Nee. Algemene voorwaarden moeten worden overhandigd vóór of bij het aangaan van de overeenkomst. Het zijn voorwaarden waaronder een overeenkomst wordt aangegaan en als deze uw klant pas bekend worden als de prestatie of de dienst al geleverd is, heeft hij geen mogelijkheid meer om erover te onderhandelen of aan te geven dat hij niet daaraan gebonden wil zijn.

De factuur wordt vrijwel altijd toegezonden als de overeenkomst al is gesloten. Dat is dus na het aangaan van de overeenkomst. Vandaar dat u het doorgaans niet redt, wanneer u pas op de factuur naar de voorwaarden verwijst of de voorwaarden achterop de factuur heeft gedrukt.

Er is wel een ontsnapping: en wel als u met de wederpartij vaker zaken heeft gedaan in het verleden en er altijd voorwaarden ter hand zijn gesteld bij de facturen. Daarvan heeft de rechter bepaald dat in dat geval de voorwaarden wel van toepassing zijn.

Pin It on Pinterest

Share This